WHISPER YN EHANGU EU DARLLEDIADAU CRICED TRWY ENNILL CYTUNDEBAU UCHAFBWYNTIAU’R BBC AC ECB

Cadarnhaodd Whisper heddiw eu bod ar fin dechrau ar ddau gontract criced newydd cyffrous, un gyda'r BBC a’r llall gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB).

Bydd y cytundeb gyda'r BBC yn golygu mai Whisper fydd yn cynhyrchu uchafbwyntiau criced oriau brig y darlledwr pan fo’r gamp yn dychwelyd i’r BBC ddydd Mercher 8 Gorffennaf am y tro cyntaf ers degawd. Mae'r cytundeb sawl blwyddyn yn cynnwys cynhyrchu uchafbwyntiau teledu ar gyfer gemau prawf domestig, gemau rhygnwladol undydd (ODI) a gemau T20Is o haf 2020.

Yn ogystal â hyn, bydd Whisper hefyd yn cynhyrchu uchafbwyntiau a chlipiau ar-lein ar wahân ar gyfer Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB) trwy gydol 2020. Mae hyn yn cynnwys yr holl Brofion, gemau ODI a T20Is ar gyfer timau rhyngwladol y dynion a’r merched.

Bydd tîm cynhyrchu criced Whisper yn cael ei arwain gan Rob Williams, sydd eisoes wedi cynhyrchu sawl pencampwriaeth y Cyngor Criced Rhyngwladol (ICC), gan gynnwys rownd derfynol Cwpan y Byd y llynedd yn Lord's, a hefyd yn cynnwys Mark Cole a Sunil Patel, a oedd yn rhan o ddarllediadau criced y BBC rhwng 1999 a 2009. Mae Mark wedi gweithio ar sawl Cwpan Criced y Byd, ar Gyfres y Lludw, a Phencampwriaethau Cwpan y Byd T20 ar gyfer y BBC, yn ogystal â gemau prawf byw a gemau ODI ar gyfer Sky Sports.

Byddant yn cydweithio â swyddog gweithredol cynyrchiadau, Sarah Warnock, a arferai weithio ar ddigwyddiadau mawr yr ICC, a'r uwch swyddog gweithredol cynhyrchu Anne Somerset, tra bydd y strategaeth ddigidol ac aml-lwyfan yn cael ei rheoli gan Chris Hurst, sydd â thros 15 mlynedd o brofiad ac sydd wedi gweithio i'r ICC yn y gorffennol.

Gyda’r BBC, mae'r tîm wedi cael y dasg o ehangu cyrhaeddiad ac effaith criced, gan gyflwyno’r gamp i gynulleidfaoedd newydd ac annog mwy o bobl i godi bat a phêl, a hynny fel rhan o sylw traws-blatfform y BBC.

 Wrth drafod y cytundeb â’r BBC, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Whisper, Sunil Patel: "Mae gweithio ar griced ar gyfer y BBC yn gyfle anhygoel, ac mae pawb yn Whisper yn edrych ymlaen at gyflawni hyn gyda’r un agwedd uchelgeisiol â phob un o’n prosiectau eraill. Mae’r gamp yn cael ail wynt o ran poblogrwydd yn sgil buddugoliaeth ddramatig Lloegr yng Nghwpan Criced y Byd y llynedd, a gwych yw gweld y dylanwad cadarnhaol y gall chwaraeon ei gael. Mae llawer o dîm Whisper yn gefnogwyr criced brwd, ac yn llawn syniadau o ran sut allwn ni roi sylw i’r gamp a denu cynulleidfaoedd newydd gyda’n prosiectau criced newydd ."

O ran eu gwaith â Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB), mae gan Whisper brofiad o ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ehangu cynulleidfaoedd chwaraeon eraill, fel y gwnaethant â’r NFL (ar gyfer y BBC), Fformiwla 1 (ar gyfer Channel 4) a'r Women's Super League (ar gyfer Cymdeithas Bêl-droed Lloegr), ac mae’r sioe ddigidol ddyddiol a gynhyrchwyd ganddynt gyda Chymdeithas Bêl-droed Lloegr yn ystod Cwpan y Byd Merched y llynedd wedi cael ei gwylio bron i 10 miliwn o weithiau.

Dywedodd Uwch Reolwr Creadigol ECB Jimmy Lee: "Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weithio mewn partneriaeth â Whisper, cwmni sydd wedi dod â chymaint o egni a dyfeisgarwch gwych i’r diwydiant. Rwy’n edrych ymlaen at gyflwyno’r tymor criced rhyngwladol sydd ar ddod gyda Sunil, Mark a gweddill y tîm, maen nhw’n rhannu ein huchelgais i ddyrchafu’r grefft o adrodd straeon chwaraeon yn y gofod digidol."

 Dywedodd Mark Cole, Rheolwr Gyfarwyddwr Whisper : "Rydyn ni’n falch iawn o gael gweithio gyda'r ECB. Dyma gyfle arall i arddangos ein dawn dweud digidol. Mae gan ein tîm angerdd enfawr dros griced, a syniadau cryf o ran sut mae modd defnyddio llwyfannau cymdeithasol i ehangu cynulleidfaoedd. Bydd y bartneriaeth yn y dyfodol yn ein galluogi i barhau i gefnogi criced merched ac i apelio at gynulleidfaoedd amrywiol ledled y wlad. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda'r ECB a'r BBC i ddangos bod criced yn gêm i bawb."

A hwythau ar hyn o bryd yn cynhyrchu mwy o uchafbwyntiau’n gyflym ar gyfer teledu daearol nag unrhyw gwmni annibynnol arall, mae Whisper yn ychwanegu criced at bortffolio uchafbwyntiau sy'n cynnwys Fformiwla 1, Chwe Gwlad y Merched, Women’s Super League, SailGP, W Series a’r NFL.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.